Wie verwerkt persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking is Talk-Hit SRL met maatschappelijke zetel te Tramstraat 14, 1932 Zaventem en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer David Joppart.

Waarom een privacyverklaring?

Het doel van deze privacyverklaring is bezoekers van de website https://joppart.be te informeren over hoe gegevens worden verzameld en verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking. Het is de wens van de verantwoordelijke voor de verwerking om in volledige transparantie te handelen, met inachtneming van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (RGPD of GDPR). De verantwoordelijke voor de verwerking besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn gebruikers en verbindt zich er derhalve toe redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of onbevoegd gebruik.

Wat zijn de doeleinden van de verwerking?

Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden:
 • Zorg voor klantenbeheer, waaronder orderbeheer, leveringsbeheer, facturering en verzending van nieuwsbrieven/e-mails;
 • vragen van gebruikers te beantwoorden;
 • om statistieken te maken;
 • het versturen van promotionele informatie over de producten en diensten van de verantwoordelijke voor de verwerking;
 • voor marketingdoeleinden;
 • om de kwaliteit van de website en de door de verantwoordelijke voor de verwerking aangeboden producten en/of diensten te verbeteren.
Persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik verwerkt.

Wat zijn de rechtsgrondslagen?

In overeenstemming met de verordening worden persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt op basis van de volgende rechtsgrondslag:
 • Op basis van de uitvoering van het contract zoals overeengekomen met de gebruiker of precontractuele stappen die op zijn verzoek zijn ondernomen;
 • Op basis van de naleving van wettelijke of reglementaire bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie en in het bijzonder de facturatie ;
 • Op basis van het rechtmatige belang om informatie naar klanten te sturen naar aanleiding van een verzoek van hen;

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met het verzamelen en verwerken van de volgende persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking, overeenkomstig de beschreven methoden en beginselen:
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, land, e-mailadres, telefoonnummer, land);
 • Contactinformatie (telefoonnummer, e-mailadres);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies);
 • alle informatie over de pagina's die de gebruiker op de website heeft geraadpleegd;
 • alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft verstrekt, in het bijzonder met betrekking tot zijn gebouw (bouwjaar, oppervlakte, enz.).
De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt persoonsgegevens op de volgende manier:
 • Formulier voor snelle diagnose
 • Contactformulier
 • Cookies
De verantwoordelijke voor de verwerking bewaart persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van de beoogde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. De verzamelde gegevens worden dus niet langer bewaard dan de wet toestaat.

Wat zijn de rechten van de gebruikers?

 • Recht van toegang: De gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van zijn gegevens.
 • Recht op rectificatie: Onnauwkeurige of onvolledige informatie kan worden gecorrigeerd.
 • Recht op het wissen van persoonsgegevens: In bepaalde gevallen heeft de gebruiker het recht om de hem betreffende persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking: In bepaalde gevallen heeft de gebruiker het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens.
 • Recht van bezwaar tegen verwerking: De gebruiker heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking van zijn persoonsgegevens die zwaarder wegen dan zijn recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.
 • Recht om toestemming in te trekken: De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken.
 • Recht op portabiliteit: de gebruiker kan te allen tijde verzoeken om zijn persoonsgegevens kosteloos te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.
Indien u als gebruiker uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een schriftelijk verzoek en een bewijs van uw identiteit (kopie van beide zijden van uw identiteitskaart) per aangetekende brief te zenden aan de verantwoordelijke voor de verwerking die hierboven wordt genoemd in de paragraaf "Wie verwerkt persoonsgegevens? Er zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk een maand na ontvangst van uw verzoek een antwoord worden gegeven.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen nuttiger en aangenamer te maken. Sommige van deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren, andere worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. De meeste webbrowsers zijn zo ingesteld dat zij cookies automatisch accepteren. Indien de gebruiker zijn beheer wenst aan te passen, moet hij de instellingen van zijn browser wijzigen. Door de website te bezoeken en te gebruiken, stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met het hieronder beschreven cookiebeheer. Wat zijn cookies? Een "cookie" is een gegevens- of tekstbestand dat de server van een website tijdelijk of permanent opslaat op de apparatuur van de gebruiker (harde schijf van de computer, tablet, smartphone of een ander soortgelijk apparaat) via zijn browser. Cookies kunnen ook worden geplaatst door derden met wie de controller samenwerkt. Cookies bewaren een bepaalde hoeveelheid informatie, zoals de taalvoorkeuren van bezoekers of de inhoud van hun winkelwagentje. Andere cookies verzamelen statistieken over de gebruikers van een website of zorgen ervoor dat afbeeldingen correct worden weergegeven en dat toepassingen goed werken op de website. Weer andere cookies maken het mogelijk de inhoud van een website en/of reclame op de gebruiker af te stemmen. Welke cookies gebruikt de website? De website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:
 • Essentiële of technische cookies: dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van de website, een goede communicatie mogelijk maken en bedoeld zijn om de navigatie te vergemakkelijken;
 • Statistische of analytische cookies: deze cookies maken het mogelijk het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en hun surfgedrag te zien wanneer zij de website bezoeken. Dit komt de browse-ervaring van de gebruiker ten goede en maakt het voor hem gemakkelijker om te vinden wat hij zoekt;
 • Functionele cookies: deze cookies maken specifieke functionaliteiten op de website mogelijk om de gebruiksvriendelijkheid en ervaring van de gebruiker te verbeteren, met name door de keuze van voorkeuren van de gebruiker te onthouden (bijv. taal, winkelwagentje, enz.);
 • Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Zij stellen ons in staat de inhoud en de prestaties van de website te evalueren en te verbeteren (bv. door het aantal bezoekers te tellen, de populairste pagina's te identificeren of door te klikken), en commerciële aanbiedingen beter af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker;
 • Tracking cookies: de website maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, met als doel de controller te helpen bij het meten van de manier waarop gebruikers interageren met de inhoud van de website, en die op strikt anonieme wijze bezoekstatistieken genereert. Deze statistieken maken het mogelijk de website voortdurend te verbeteren en de gebruiker relevante inhoud aan te bieden. De verantwoordelijke voor de verwerking maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het verkeer op de website, de herkomst van dit verkeer en de bezochte pagina's. Dit betekent dat Google als onderaannemer optreedt. De informatie die door Google Analytics wordt verzameld, wordt zo anoniem mogelijk gegenereerd. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk de personen die de website bezoeken te identificeren. Voor nadere informatie wordt de gebruiker verzocht het gegevensbeschermingsbeleid van Google te raadplegen, dat beschikbaar is op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/.
Indien de gebruiker bepaalde cookies deactiveert, is het mogelijk dat bepaalde delen van de website niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar en/of bruikbaar zijn. De bewaartermijn voor cookies varieert naar gelang van het type: essentiële cookies worden over het algemeen bewaard totdat de browser wordt afgesloten, terwijl functionele cookies 1 jaar geldig blijven en prestatiecookies 4 jaar.

Vorderingen en klachten

Indien u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA), waarvan de contactgegevens als volgt zijn Gegevensbeschermingsautoriteit, rue de la Presse 35 te 1000 Brussel, tel.: + 32 2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.